Informasjon

Fellesutstyr

Fellesutstyr oppbevares i felles garasje

På endeveggen av hver rekkehusrekke henger en stige som tilhører huseierforeningen og kan benyttes av den enkelte sameier. (Noen av stigene er i fellesboden og ikke på veggen)

Flagging

På felles arealet til Drengsrud IV huseeierforening har vi en flaggstang som vi flagger i på flaggdager.

Det er en egen gruppe som passer på flagging.

Rundt jul er det tradisjon å ha juletrebelysning på flaggstangen.

Offisielle flaggdager og skikker

Som privatpersoner er vi ikke bundet til klokkeslettene som er satt for heising og firing av flagget. Det er bedre at vi heiser flagget en time før og firer det en time etter de fastsatte klokkeslettene, enn at vi lar være å flagge. Likevel er det god skikk og bruk å følge en del av hovedreglene i det offentliges flaggreglement.

Flagget heises i månedene mars-oktober kl. 08 og i månedene november-februar kl. 09. Flagget fires ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21.

Liste over flaggdager

Snøbrøyting

Asker kommune har ansvar for å brøyte og strø veien fra 92 til 148 (Sør-øst)

Styret i huseierforeningen har ansvar for å få brøytet, strødd og feid på veien fra 188 til 150 (Nord-vest) og parkeringsområdet med garasjene.

I tillegg må styret sørge for at det er strøsand i huseierforeningens 3 sandkasser på feltet. Si i fra når det nærmer seg tomt så vi kan fylle på.

Lekeplass

(Ikke oppdatert)

Når det gjelder vedlikehold, ble alle lekeapparatene og gjerdet beiset våren 2001.

Farger:

Høsten 2005 ble det gjennomført befaring av lekeplassen. Rapporten som ble levert i etterkant krevde en del utbedringer av lekeområdet for Drengsrud IV huseierforening for å komme i forsvarlig stand.

Mye arbeid ble utført på vårdugnaden 2006, uforsvarlige apparater ble enten tatt bort eller reparert. Det ble bestilt nytt huskestativ med baby husker og det gamle stativet fikk nye husker. I tillegg ble det tilkjørt 50m3 med støtbark og 10m3 med subus til høstdugnaden.

Noen lekeapparater som måtte fjernes har ikke blitt erstattet.

Fellesutgifter

Kontingenten betales hver måned, og går bl.a. til:

Parkering og kjøring på feltet

Hver boligenhet disponerer 1 garasje. I tillegg har vi 17 parkeringsplass utenfor. Disse skal kunne benyttes av gjester. Mange har flere biler, dette gjør at vi har lite plass. Alle må derfor bruke garasjen sin til sin bil som er i bruk. Alle må parkere tett også om vinteren.

Hengere, uregistrerte biler, campingvogner, båter og biler som ikke er i jevnlig bruk, kan ikke stå på vår felles parkering på grunn av plassmangel. Biler som blir stående på samme plass over lengre tid gjør at brøytemannskapene ikke kommer til på vinterstid.

Det henstilles om å kjøre minst mulig på veien inn til husene og om å kjøre sakte og å holde det pent og ryddig langs veien på egen eiendom. Trær og busker bør holdes rimelig nede slik at ikke trafikken sjeneres. Hageavfall må kjøres til kommunens avfallsdeponi, Yggeset i Heggedal.

Lek og sykling på parkeringsplassen må ikke forekomme. Foreldre må selv påse at dette overholdes.

Styre og stell

Styret

Styret består av en leder og fire styremedlemmer, eventuelt 5 styremedlemmer. Disse blir vanligvis valgt for 2 år. Styret har i tillegg 2 varamedlemmer valgt for 1 år.

Formål: Huseierforeningens formål skal i første rekke være å ivareta medlemmenes interesser hva angår disponering, vedlikehold, og drift av felles garasje- og parkeringsanlegg, fellesareal, lekeplasser, snøbrøyting, o.s.v. Se vedtektene § 2.

Årsmøte

Årsmøte avholdes minst en gang i året innen utgangen av april og innkalles med minst tre ukers varsel. Se vedtektene § 3

Medlemsmøter

Avholdes etter behov, normalt umiddelbart etter at årsmøte er avholdt. Medlemsmøter er uformelle og er en form for idédugnad mellom styret og huseierforeningens medlemmer og beboere.

Dugnader

Vanligvis blir det gjennomført en vårdugnad før 17. mai og en høstdugnad i september. Til dugnadene blir det bestilt containere som fylles med avfall fra dugnadene. I tillegg kan hver husstand kaste rusk og rask som de ønsker å bli kvitt etter at dugnaden er gjennomført.

Styret har ansvaret for å iverksette dugnad for å fjerne snøen fra garasje takene dersom snølasten nærmer seg kritisk last.

Aktivitetskomite

Aktivitetskomiteen består av 2 til 3 personer. Disse blir vanligvis valgt for 1 år.

Aktivitetskomiteens oppgaver:

Instruks til aktivitetskomiteen:

Aktivitetskomiteen oppfordres til å være kreativ og ta initiativ til aktiviteter som kan bidra til å skape et godt bomiljø for alle aldre. Aktivitetskomiteen konfererer med styret for få godkjenning for disponering av midler.