Vedtekter

Revidert årsmøtet 2023

§1

Samtlige eiere av bolig – representert ved 1 eier pr. boligenhet – på boligfeltet Drengsrud IV utgått fra gnr. 7, bnr. 1 i Asker, har rett og plikt til medlemskap i Drengsrud IV Huseierforening. Huseierforeningens formål skal i første rekke være å ivareta medlemmenes interesser hva angår disponering, vedlikehold og drift av felles garasje- og parkeringsanlegg, fellesareal, lekeplasser, snøbrøyting, o.s.v.

§2

Huseierforeningen ledes av et styre bestående av leder og 4 styremedlemmer valgt av og blant medlemmene/beboerne for 2 år av gangen. Lederen velges særskilt. Hvis det ikke er mulig å få valgt en leder særskilt, har styret fullmakt til å fordele arbeidsoppgavene seg imellom. For å sikre kontinuitet, bør ikke flere enn 3 av de 5 skiftes ut hvert år. Det velges i tillegg 2 varamedlemmer til styret for 1 år om gangen. Avgjørelser innen styret skjer med vanlig stemmeflertall. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styrerepresentanter er til stede.

Styret har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under foreningens formål. Den daglige virksomhet utøves av forretningsfører. Forretningsføreren ansettes av styret som også fastsetter vedkommendes godtgjørelse og øvrige betingelser.

§3

Årsmøtet er huseierforeningens øverste myndighet, og trekker opp retningslinjer for styrets virksomhet.

Årsmøtet avholdes 1 gang i året innen utgangen av april – og ellers når styret beslutter årsmøtet avholdt, eller hvis en femtedel av medlemmene krever det. Innkalling med sakspapirer sendes ut fra styret med minst tre ukers varsel.

Både medlemmer og beboere i Drengsrudhagen IV har rett til å komme med skriftlige forslag til Årsmøtet innenfor de tidsfrister som styret setter.

På Årsmøtet skal styret hvert år fremlegge plan for nødvendige tiltak i kommende år.

Avgjørelser på Årsmøtet treffes med vanlig stemmeflertall blant de tilstedeværende medlemmer, eventuelt representert med fullmakt fra medlem. Hver av huseierforeningens 59 boligenheter kan representere kun én stemme.

§4

Foreningens utgifter skal fordeles på medlemmene med like stor del på hver enkelt. Styret fastsetter et à konto beløp som innbetales hver måned kvartalsvis av det enkelte medlem. Foreningens tilgodehavende overfor det enkelte medlem er til enhver tid sikret ved pant i medlemmenes eiendom (kr 5 000,-).

§5

Overdragelse av bruksrett til garasje kan bare finne sted i forbindelse med salg av huset garasjen er knyttet til.

Ved fremleie av garasje er de øvrige medlemmer fortrinnsberettiget til leie.

Den som ønsker å leie bort sin garasje, plikter å varsle styret, som uten unødig opphold sørger for å underrette de øvrige medlemmer om det er aktuelt for noen av medlemmene å gjøre gjeldende sin fortrinnsrett til fremleie.

Ved fremleie av garasje må det tas forbehold om at leieforholdet skal opphøre dersom huset garasjen opprinnelig var knyttet til, skal overdras.

Formålet med garasjeplassene er at de skal brukes av biler i normal/daglig drift. Alle beboere som har bil, skal benytte anvist garasjeplass, også for korttidsparkering.

Med garasjen medfølger to fjernkontroller og to nøkler. Disse følger garasjen ved evt. fremleie og skal overleveres ved overdragelse av boligen.

Garasjen er forsikret med felles forsikring. Ved skadepåførsel av garasjeanlegget som beboer kan klandres for/ forsto eller burde forstått kunne skade garasjene, er skadeutøver alene ansvarlig for egenandelen og evt. regresskrav fra forsikringsselskapet.

Langtidsparkering skal ikke forekomme på fellesområdet.

Fellesområdet er ikke beregnet for oppbevaring av tilhengere, campingvogner, bilvrak, uregistrerte biler, båter eller andre gjenstander.

Det er ikke tillatt å parkere på eller langs gangveien. Midlertidig stopp for nødvendig av- og pålesssing av bil regnes ikke som parkering

Ved overtredelse av disse regler kan styret godkjenne fjerning av kjøretøyet for eiers regning og risiko.

Styret skal vise skjønn ved håndhevelse av denne vedtekten.

§6

Enhver eier av elektrisk ladbar bil i garasjeanlegget skal betale det som det koster å lade hvert kjøretøy Hver beboer mottar en faktura for forbruk av strøm til lading, pluss et administrasjonsgebyr.

De boenhetene som ønsker å gå til anskaffelse av el-bil lader i sin garasje, må kontakte styret/ forretningsfører for å bestille lader. Den enkelte boenhet må betale for lader og installasjon.

Installerte el-bil ladere skal følge boligen ved salg.

§7

Tilføyelser og endringer av disse vedtekter kan skje ved beslutning på Årsmøtet. For vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer, eventuelt representert med fullmakt fra medlem. I innkalling skal det redegjøres for de planlagte endringer.

Styret plikter å sørge for årlig revisjon/kontroll av regnskapet, som skal utføres av en uavhengig regnskapskyndig revisor/kontrollør. Det reviderte regnskapet legges fram på Årsmøtet sammen med en revisjonserklæring.

Andre relevante dokumenter

Den originale erklæringen om “Bestemmelse om bebyggelse erklæring/avtale forkjøpsrett”